تاریخ : چهارشنبه, شهریور ۷م, ۱۳۹۷ | بازدید : 1٫909 مرتبه
 
logoP

شرح وظایف :

۱- کنترل و نظارت دقیق و مستـمر برکلیه امور مالی و اداری

۲- ثبت و ضبط و انتقال کلیـــــــه داراییـها

۳- تامیــن نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربــوط به کارکنـان

۴- تامیــــن ملزومات و تجهیزات مورد نیاز بـــــرای فعالیت های دانشگاه

۵- انجام امور مرتبط با شهریه دانشجویان

۶- حسابداری و ارائه گزارش های به روز و دقیق

۷- تشکیل پرونده کارکنان ، اساتید و اعضای هیئت علمی و مکاتبات اداری