شماره حساب :

4076104960

 

بانک ملت (واریز در کلیه شعب بانک ملت در سراسر کشور)

 

بنام موسسه آموزش عالی انرژی