سامانه اصلی آموزش مجازی

 https://energy.tehranlms.ir

در بخش ورود به سایت …. برای دانشجویان ( نام کاربری و رمز ورود: کد ملی بدون صفر اول)

 

لینک های آموزش سامانه نسخه استاد

دانلود نرم افزارهای کاربردی  https://plink.ir/uCfIO

کاتالوگ آموزش ال ام اس (نسخه استاد)  https://plink.ir/Rde0i

آموزش ادوبی (نسخه استاد)  https://plink.ir/oPV3W

آموزش ادوبی ( نسخه موبایل)  https://plink.ir/4EnJ8

 

لینک های آموزش سامانه نسخه دانشجو

کاتالوگ آموزش ال ام اس (نسخه شاگرد)  https://plink.ir/GMdb0

آموزش ادوبی ( نسخه شاگرد)  https://plink.ir/FFl2B

آموزش ادوبی (  نسخه موبایل)  https://plink.ir/4EnJ8