فرایند دانشگاه شدن

توسعه دانشکده ها و حضور جمعی از اعضا هیات علمی در یک مرکز علمی آموزشی پژوهشی افتخار دانشگاهی شدن موسسه آموزش عالی انرژی را نوید میدهد.

این به لحاظ تجهیز آزمایشگاه ها، کارگاه ها وارتقا سیستم های آموزشی و استفاده از شماری از استادان برجسته اعضا هیئت علمی موثر از سایر دانشگاه های کشور است. مسلما این نوع توانمندی ها، موسسه یا دانشگاه را به مرتبه های بالاتر خواهد رساند.

این وضعیت علمی، دانشکده های موسسه انرژی را در حال و احوال تحولی قرار خواهد داد. لذا این تحول صرفا در پوشش نام و مرتبه یا اقدام وزارت نباید بگنجد، بلکه به مقصد رساندن مقصود شرط اساسی است. گرچه موسسین حصول به درجه ای از کیفیت و ضمانت را امید دارند که رشد پیوسته دائمی در طبیعت آن نهادینه شده باشد که در رتبه های بالای کارآمدی رشد علمی و فهمی در رفاه و تفکرات عالی جمعیت های وابسته و مکمل را همراه داشته باشد.

این یعنی دانشگاه نسل چهارم که همیشه با مردم برای مردم و دگرگون سازی رفاه پایدار همه مردم قابل دسترس باشد.