اطلاعيه كارآموزي


 

دانشجوياني كه قصدگذراندن واحد كارآموزي درنيمسال اول 93-1392  را دارند، لازم است جهت انجام امور اوليه كارآموزي مراحل ذيل را طي نمايند:

1- مراجعه به  وب سايـت موسسه و یا انتشارات موسسه  و دريافت كليه فرمهاي مربوط به كارآموزي

2- تكميل كليه اطلاعات خواسته شده در فرم درخواست کارآموزی و تائيد تعداد واحدهاي گذرانده شده توسط كارشناسان گروههاي آموزشي

3- مراجعه به واحد پژوهش و تایید مكان پيشنهادي كارآموزي

4- مراجعه به استاد مربوطه و مدیرگروه جهت تاییدیه مراحل اخذ محل کارآموزی

5- تاییده پژوهش و اعلام به دبیرخانه جهت صدور معرفی نامه به محل کارآموزی

6- بعد از اتمام دوره کارآموزی و با در دست داشتن نامه پایان دوره و تکمیل فرم های تاییده کارآموزی، فرم اعلام نمره کارآموزی توسط سرپرست و استاد مربوطه تکمیل و جهت ثبت نمره نهائی به واحد پژوهش مراجعه نمایید.

 

(( دانشجویان محترم توجه نمایند بعد از اتمام دوره کارآموزی کلیه فرم های تکمیل شده را به همراه فایل متنی مرتبط با رشته تحصیلی خود و به همراه فایل  ویرایش شده به واحد پژوهش ارائه نمایند ))