با سلام، به اطلاع کلیه اساتید گرامی می رساند؛ بنا بر اظهار برخی از اساتید مبنی بر برقراری تماس از طرف افراد شیاد و مطالبه وجه از سوی آنها، توجه به این نکته ضروری است که کلیه تماس ها فقط از طریق مجاری رسمی موسسه و من جمله شماره تلفن های ۵۵-۰۸۶۴۲۴۸۶۰۵۱ برقرار خواهد شد.
همچنین درخواست می گردد در صورت برخورد با موارد مشابه و در خواست پرداخت وجه از سوی افراد کلاه بردار، موضوع را با حراست دانشگاه مطرح نمایید.
۰۸۶-۴۸۵۰۸
energy.ac.ir