از یکایک کارکنان ،اساتید و دانشجویان خواهشمند است از نگاه تیز و نقدانه خود جهت هر نوع اشکال ، پیشنهاد درجهت  مفیدتر و موثرتر شدن و پویایی سایت موسسه  نظرات خود را از طریق صندوق الکترونیکی در قسمت نوار منو ——> ارتباط با ما ——-> نظر و  پیشنهاد  ارائه نمایند.

همچنین از قسمت پایین همین برگه (قسمت نظرات شما) نظر خود را اعلام نمایید.

مطمئن باشند که حتما از هر نوع نظر سازنده ای استفاده خواهد شد .