قرار گرفتن موسسه آموزش عالی انرژی در نظام رتبه بندی وبومتریکس،
افتخاری دیگر برای موسسه آموزش عالی انرژی و شهرستان ساوه؛

موسسه آموزش عالی انرژی ساوه در نظام رتبه بندی وبومتریکس وارد شد و توانست رتبه 328 در بین دانشگاه ها و موسسات آموزشی در کشور، رتبه 1145 در بین دانشگاه های خاورمیانه و همچنین رتبه 25000 در جهان را کسب نماید.
این نظام رتبه بندی به ارزیابی حضور پژوهشی و آموزشی دانشگاه‌ها در وب از طریق وب سایت‌های دانشگاهی آنان می‌پردازد.

در رتبه بندی وبومتریکس وب سایت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس ۳ شاخص تعداد ارجاع یا لینک‌های برقرار شده از سایر سایت‌ها به سایت دانشگاه (شاخصVISIBILITY) با وزن ۵۰ درصد، تعداد استنادات ۲۱۰ نویسنده پر استناد دانشگاه درGoogle Scholar)، شاخص (TRANSPARENCY or OPENNESS) با وزن ۱۰ درصد و تعداد مقالات کیفی دانشگاه قرار گرفته در بین ۱۰ درصد مقالات پر استناد موضوع مربوطه در سایت SCImago) شاخص (EXCELLENCE or SCHOLAR) با وزن ۴۰ درصد ارزیابی و رتبه بندی می‌شوند.

گفتنی است در جدیدترین رتبه‌بندی نظام وبومتریکس، ۴۶۲ مؤسسه ایرانی و بیش از 315۰۰ مؤسسه آموزشی در سرتاسر جهان مورد ارزیابی قرار گرفته‌است.

https://www.webometrics.info/en/detalles/energy.ac.ir

—–