.  موسسه آموزش عالی انرژی

 

ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه‌ پذیرفته شدگان ( دوره‌ کاردانی پیوسته  ) سال‌ 1394 ، اعلام می دارد : ثبت نام از کلیه‌ پذیرفته شدگان از روزيكشنبه مورخ 94/11/04لغايت پنجشنبه مورخ 94/11/08ادامه دارد .

**مدارک مورد نیاز برای ثبت نام  کاردانی پیوسته **

  1. صل‌‌مدرك ‌‌ديپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جديد يا گواهي‌ ‌موقت‌ ‌پايان ‌‌تحصيلات‌ متوسطه‌ نظام‌ جديد دريكي‌ از شاخه‌هاي‌ كاردانش‌ يا فني‌ و حرفه‌اي ‌صادره‌ از محل‌ تحصيل‌ مبني‌ برگذراندن كليه واحدهاي درسي‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، كارورزي و كارآموزي حداكثر تا پايان‌ نيمسال اول سال1394.
  2. اصل‌ مدرك‌ ديپلم‌ متوسطه‌ نظام‌قديم‌ آموزش‌ متوسطه‌ يا گواهي‌ موقت‌ پايان‌ تحصيلات‌ نظام‌ قديم‌ ( هنرستان ) مبني‌ برگذراندن‌ كليه‌ دروس‌ چهارساله.
  3. اصل‌ شناسنامه‌ و دو برگ‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن .‌

       4 – 6 قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ درسال‌جاري‌ .

داوطلبان‌ مرد لازم‌ است‌ مدركي‌ را كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ آنان‌ را با توجه‌ به‌ بند 3-3 مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنماي‌ ثبت نام و انتخاب رشته مرحله پذيرش بدون آزمون (صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي ) دوره‌هاي‌ كارداني‌ نظام‌جديد (براي مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) سال‌ 1394مشخص‌كند، ارائه‌ نمايند.

تذکر مهم

گزينش پذيرفته شدگان براساس سوابق تحصيلي (معدل كل ديپلم) آنان صورت پذيرفته است لذا در صورت مغايرت معدل، قبولي آنان لغو مي گردد. (معدل اعلام شده توسط داوطلب اگر بيشتر از معدل ثبت شده در مدرك ديپلم باشد

**آن دسته از پذيرفته شدگان نهايي مرحله پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي، چنانچه قبلا در رديف پذيرفته شدگان آزمون دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد سال 1394 نيز قرار گرفته اند، مي توانند از دو كدرشته قبولي اعلام شده يكي را به دلخواه انتخاب و ادامه تحصيل نمايند. بديهي است ثبت نام داوطلب در يك كدرشته به منزله انصراف از كدرشته ديگر تلقي خواهد شد. ضمناً اين دسته از داوطلبان به منظور ثبت نام در رشته قبولي جديد، نياز به انصراف از رشته قبولي قبلي ندارند و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد.

شروع کلاس ها از تاریخ  94/11/17می باشد .

*پس از تائید مدارک ثبت نامی توسط واحد آموزش در زمان ثبت نام ، واریز مبلغ 435هزارتومان به شماره حساب ۴۰۷۶۱۰۴۹۶۰ بانک ملت  به نام موسسه آموزش عالی انرژی

                                                                                                                   با آرزوی موفقیت روز افزون-موسسه آموزش عالی انرژی