ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه پذیرفته شدگان (دوره های کارشناسی) سال 1399 اعلام می دارد:

ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان تا  روز پنج شنبه مورخ 99/8/15 تمدید شد.

**مدارک مورد نیاز برای ثبت نام  کارشناسی پیوسته   و کاردانی نا پیوسته **

هر يك از پذيرفته‌شدگان (با اعمال نمره و سوابق تحصيلي و يا منحصراً سوابق تحصيلي) مي‌بايست بر حسب موردهاي مندرج در جدول ذيل مدارك لازم را براي ثبت‌نام در موسسه آموزش عالي انرژی تهيه و تحويل نمايد.

رديف

مورد (ديپلم ‌يا مدرك‌ تحصيلي)

نوع مدرك

توضيح و موارد بررسي

 

1-1

نظام‌ قديم ‌آموزش‌ متوسطه

– اصل ‌يا گواهي ‌مدرك تحصيلي دوره چهار ساله

يا دوره شش ساله دبيرستان و يا هنرستان

با مهر و امضاي مدير دبيرستان و يا هنرستان

با درج نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم.

      – بخش ‌و شهرستان ‌محل ‌‌اخذ ديپلم، سال ما قبل و دو سال ماقبل ديپلم مي‌بايست ‌با سه سال تحصيل‌ مندرج ‌در ليست‌ يكسان باشد.

    – تاريخ اخذ ديپلم در هر يك از رشته‌هاي ‌تحصيلي   نيمسال اول‌ بايد حداكثر تا پايان 99/06/31 و براي رشته‌هاي تحصيلي پذيرش براي نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ 99/11/30 باشد در غير اينصورت قبولي فرد "كان‌لم‌يكن" خواهد بود.

      – عنوان ديپلم ارائه شده با عنوان ديپلم مندرج در   فايل اطلاعات يكسان باشد.

 

1-2

– گواهي ‌تحصيلي ‌سال ‌ماقبل و 2 سال‌ ‌ماقبل ديپلم

با درج‌ بخش‌ و شهرستان ‌محل تحصيل‌

با مهر و امضاي ‌مدير دبيرستان و يا‌ هنرستان با درج بخش ‌و شهرستان ‌سال ‌ماقبل ‌و 2 سال قبل از ديپلم.

 

2-1

نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي ‌واحدي

 

– اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيش‌دانشگاهي

با مهر و امضاي مدير مركز پيش‌دانشگاهي

با درج رشته تحصيلي، بخش و شهرستان محل

اخذ مدرك پيش‌دانشگاهي.

     – تاريخ اخذ دوره پيش‌دانشگاهي در هر يك‌ از       رشته‌هاي تحصيلي نيمسال اول بايد حداكثر تا پايان 99/06/31 و براي رشته‌هاي تحصيلي پذيرش براي نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ 99/11/30 باشد در غير اينصورت قبولي فرد "كان‌لم‌يكن" خواهد بود.

    – بخش‌ و شهرستان ‌محل ‌اخذ مدرك‌ دوره‌‌       پيش‌دانشگاهي، اخذ ديپلم‌ و سال ‌ماقبل ‌از ديپلم‌ مي‌بايست با سه‌ سال تحصيل مندرج در ليست يكسان باشد.

 

2-2

– اصل ‌مدرك ‌‌يا گواهي ‌‌ديپلم ‌‌متوسطه‌ ‌نظام‌ آموزشي

ترمي واحدي / سالي واحدي با مهر و امضاي مدير دبيرستان ‌و ‌يا هنرستان با درج بخش و شهرستان ‌

محل اخذ مدرك.

 

2-3

– اصل ‌مدرك‌ و ‌يا گواهي ‌سال‌ ما قبل ‌ديپلم‌ با مهر و امضاي مدير دبيرستان ‌و ‌يا هنرستان ‌با درج بخش و شهرستان‌ محل اخذ مدرك.

 

2-4

– اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام ‌آموزشي ترمي واحدي / سالي واحدي (رياضي‌ فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي)

در هر يك‌ از سال‌هاي 1384 به بعد با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.

    – بررسي دقيق نمرات دروس مؤثر در كارنامه با     نمرات مندرج در ليست‌ها و يا اطلاعات دريافتي از پرتال‌سازمان.

    – عنوان ديپلم و پيش‌دانشگاهي ارائه شده با عنوان     ديپلم و پيش‌دانشگاهي مندرج در فايل اطلاعات يكسان باشد.

 

2-5

– اصل كارنامه تحصيلي دوره پيش‌دانشگاهي (رياضي ‌فيزيك، علوم‌تجربي، علوم انساني،

علوم و معارف اسلامي و هنر) از سال 1391

با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش

 

3-1

نظام آموزشي جديد

 (3-3-6)

– اصل ‌مدرك ‌‌يا گواهي موقت پايان تحصيلات ‌‌دوره دوم متوسطه با مُهر و امضاي مدير دبيرستان با درج بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرك.

   – تاريخ اخذ مدرك تحصيلي پايه دوازدهم در هر يك‌ از رشته‌هاي تحصيلي براي نيمسال اول بايد حداكثر تا پايان 99/06/31 و براي رشته‌هاي تحصيلي پذيرش در نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ 99/11/30 باشد در غير اينصورت قبولي فرد "كان‌لم‌يكن" خواهد بود.

  – بخش‌ و شهرستان ‌محل ‌اخذ مدرك‌ تحصيلي پايه‌هاي دهم‌ تا دوازدهم، مي‌بايست ‌با سه ‌سال تحصيل‌ مندرج در ‌ليست‌ يكسان باشد.

 

3-2

 

– فرم 602 (گزارش كلي سوابق تحصيلي

پايه‌هاي دهم تا دوازدهم) قابل دريافت از دبيرستان محل تحصيل با مهر و امضاي مدير يا معاون اجرايي دبيرستان.

 

3-3

– اصل كارنامه تحصيلي سه سال آخر دبيرستان

(پايه دهم تا دوازدهم) با امضاء و مهر دبيرستان

يا ادارت آموزش و پرورش.

    – بررسي دقيق نمرات دروس مؤثر در كارنامه با نمرات مندرج در ليست‌ها ويا اطلاعات دريافتي از پرتال‌سازمان.

 

4

دانشجويان: اخراجي آموزشي و يا انصرافي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي

– اصل فرم انصراف از تحصيل

   -دانشجويان اخراجي آموزشي و يا دانشجوي انصرافي دوره روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي حداكثر تا تاريخ 97/12/25 لازم است فرم انصراف از تحصيل و گواهي تسويه حساب كامل تأييد شده دانشگاه و اداره كل امور دانشجويان داخل ارائه نمايند. (فرم شماره 2 – ص 65 دفترچه شماره 1)

 

5

دارندگان مدرك‌ معادل‌كارداني‌

 

– اصل مدرك و يا گواهي دانش‌آموختگي در دوره‌ي معادل.

  – در خصوص ‌دارندگان ‌مدرك‌ معادل‌ مفاد بخشنامه شماره 2/77633 مورخ 92/05/28 معاونت ‌آموزشي‌ وزارت‌ متبوع‌ ملاك ‌عمل بوده و بررسي‌هاي لازم مي‌بايست براساس اين بخشنامه صورت‌ گيرد. ضمناً قبولي ‌پذيرفته‌شدگان داراي مدرك معادل كه مشمول مفاد بخشنامه‌ مذكور نمي‌باشند، لغو خواهد شد.

 

6

دارندگان‌ مدرك كارداني دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي

– اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم).

  – تاريخ اخذ مدرك ‌كارداني براي رشته‌هاي تحصيلي نيمسال اول بايد حداكثر تا پايان 99/06/31 و براي رشته‌هاي تحصيلي پذيرش براي نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ 99/11/30 و مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه براي آقايان باشد در غير اينصورت قبولي فرد "كان‌لم‌يكن" خواهد بود.

 

7

‌دارندگان‌ مدرك كارداني ‌گروه ‌آموزشي پزشكي

  – پايان‌‌ طرح‌ نيروي ‌انساني‌ تاريخ 99/06/31 (فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي گروه آموزش پزشكي) پذيرفته‌شدگان ‌رشته‌هاي تحصيلي نيمسال ‌اول ‌و يا 99/11/30 براي ‌رشته‌هاي‌ تحصيلي پذيرش براي ‌نيمسال‌ دوم باشد.

 

8

دارندگان مدرك كارداني پيوسته

– اصل‌ و يا گواهي ‌مدرك‌ كارداني‌ پيوسته ‌آموزشكده‌هاي فني‌ و حرفه‌اي، دانشگاه جامع‌ علمي –كاربردي و يا دانشگاه آزاد اسلامي.

– اصل يا گواهي تحصيلي سال اول، دوم و سوم دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضاي مدير دبيرستان‌ و ‌يا هنرستان با درج بخش و شهرستان‌ محل اخذ مدرك.

– مدرك كارداني پيوسته بدون شرط معدل به جاي مدرك پيش‌دانشگاهي‌براي پذيرفته‌شدگان ملاك عمل ‌و قابل‌قبول مي‌باشد‌.

   – با قيد تاريخ اخذ مدرك ‌كارداني براي رشته‌هاي تحصيلي نيمسال اول بايد حداكثر تا پايان 99/06/31 و براي رشته‌هاي تحصيلي پذيرش در نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ 99/11/30 باشد در غير اينصورت قبولي فرد "كان‌لم‌يكن" خواهد بود.

     – شرط معدل براي ثبت‌نام ملاك نمي‌باشد.

 

   – بخش‌ و شهرستان ‌محل ‌اخذ سال تحصيلي اول، دوم و سوم ‌مي‌بايست با سه‌‌سال ذكر شده در ليست يكسان‌ باشد.

– ديپلمه‌هاي ‌فني مشمول سوابق نمي‌شوند.

 

9

كارمندان دولت

– اصل‌ حكم‌ مرخصي‌ سالانه ‌ياموافقت‌رسمي‌وبدون ‌قيدوشرط.

——————————————-

 

10

گواهي اشتغال

– تصوير حكم كارگزيني براي كاركنان رسمي، پيماني، شاغلين‌ و بازنشستگان‌ وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري ‌و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي و ساير مؤسسات آموزشي تابعه وزارتخانه‌هاي مذكور.

——————————————

 

12

كاركنان دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي پذيرفته‌ شده در ‌‌رشته‌هاي‌‌ تحصيلي‌ نوبت‌ دوم (شبانه)

  – اصل‌ گواهي مبني بر داشتن شرايط بومي و همچنين داشتن حداقل 3 سال سابقه يكي از انواع استخدام در استان محل قبولي.

——————————————-

 

14

سهميه مناطق محروم

 

كدرشته‌هاي مندرج در دفترچه‌هاي انتخاب رشته تحصيلي:

– علوم‌ رياضي ‌و فني (صفحات 71 تا 73)

– علوم‌ تجربي (صفحات 98 و 99)

– علوم انساني (صفحه 61)

– هنر (صفحات 44 و 45)

– زبان‌هاي‌خارجي (صفحه 60)‌

– پذيرفته شده مي‌بايست حسب مورد و با توجه به كد قبولي بومي يكي از استان‌هاي: ايلام، بوشهر، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان،‌ كردستان، كرمانشاه، ‌كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و هرمزگان مطابق ضوابط مندرج در صفحات 20 و 21 دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي(شماره 2)‌ باشد.

 

15

سهميه‌ داوطلبان مناطق درگير بلاياي طبيعي  ‌و ساير مصوبات استان‌هاي خراسان شمالي، خوزستان، گلستان، لرستان و كرمانشاه

 

كدرشته‌هاي مندرج در دفترچه‌هاي انتخاب رشته تحصيلي:

 

– علوم رياضي و فني (صفحات 73 تا 75)

– علوم تجربي (صفحات 99 تا 101)

– علوم انساني (صفحات 62 و 63)

– هنر (صفحه 45)

– زبان‌هاي خارجي (‌صفحه 60)‌

– بومي يكي از بخش‌هاي شهرستان‌هاي ذيربط.

– محل اقامت و يا محل اخذ مدرك تحصيلي سال دوازدهم يا يازدهم و يا دهم (نظام جديد آموزشي 3-3-6) و يا ‌پيش‌دانشگاهي يا ديپلم يا ماقبل ديپلم (نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي) در يكي ‌از بخش‌ها و يا شهرستان‌هاي ذيربط ‌باشد.

– داوطلبان مشمول استفاده از اين سهميه مي‌بايست در زمان انتخاب رشته نسبت به دريافت فرم اقامت و يا تحصيل در شهرستان مربوط (مندرج در انتهاي دفترچه راهنماي انتخاب رشته) كه توسط فرمانداري شهرستان تاييد گرديده اقدام مي‌نمودند. بديهي است اين فرم مي‌بايست در زمان ثبت‌نام به دانشگاه محل قبولي تحويل گردد.

 

16

سهميه داوطلبان شهرستان ابوموسي دراستان هرمزگان

داوطلبان مشمول توضيحات صفحه 21 دفترچه راهنماي انتخاب رشته

– ملاك بومي: ارائه گواهي سكونت مستمر به مدت 3 سال در شهرستان ابوموسي.

 

17

سهميه داوطلبان شهرستان‌هاي جنوب استان كرمان (جيرفت، عنبرآباد، كهنوج، رودبار، قلعه‌گنج و منوجان) و شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان

داوطلبان مشمول توضيحات صفحه 21 دفترچه راهنماي انتخاب رشته

– ملاك بومي: ارائه گواهي اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر و همچنين محل تولد در يكي از شهرها (يا بخش‌هاي) مذكور

 

18

سهميه 30% دانشجوي بومي از محل اصلاح قانون عدالت آموزشي، مصوبه سال 1392 مجلس‌ محترم‌ شوراي‌ اسلامي

– ارائه مدرك دال بر بومي بودن با توجه به محل قبولي  در رشته‌هاي تحصيلي مندرج در صفحات 83 تا 98 دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي علوم تجربي

– اخذ تعهد خدمت بصورت محضري مبني بر 3 برابر طول مدت تحصيل از پذيرفته شده.

 

19

كليه ‌پذيرفته‌‌شدگان‌

– اصل شناسنامه به انضمام 2 نسخه تصوير از تمام صفحات آن

——————-

 

20

– اصل كارت ملي به انضمام دو برگ تصوير پشت و روي آن

——————-

 

21

– 6 ‌قطعه ‌عكس‌ تمام‌رخ ‌4×3 تهيه ‌شده ‌در سال جاري

——————–

 

22

– اصل‌ و كپي دفترچه بيمه (در صورت دارا بودن) اعم از خدمات درماني، تأمين اجتماعي، ارتش و…

——————-

 

23

——————-

– بايد واجد شرايط‌ عمومي ‌قيد شده ‌در دفترچه راهنماي و ثبت‌نام شركت در آزمون (شماره 1) باشند.

 

24

كليه ‌پذيرفته‌‌شدگان (برادران)

– مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه.

– با توجه ‌به ‌يكي از بند‌هاي مندرج در صفحات 20 تا 22 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون (شماره 1)

 

 

 

ب: راهنمای ثبت نام غیر حضوری:

  1. ابتدا وارد سایت موسسه آموزش عالی انرژی به آدرس www.energy.ac.ir شده سپس از قسمت ورود به سامانه دانشجویی  وارد صفحه مورد نظر شده  دانشجویان جدید الورود را انتخاب نمایید و بعد از آن کد ملی و شماره داوطلبی را وارد نمایید.
  2. قسمت اطلاعات داوطلبان را کامل نمائید.
  3. در قسمت فرم های آموزشی ابتدا فرم های آموزشی را دریافت و تکمیل نمائید.
  4. مرحله بعد فرم های پر شده را بارگذاری نمائید(نکته مهم:نام فایل خود را لاتین یا اعداد قراردهید)
  5. سایر مدارک خواسته شده را بارگذاری و ارسال نمائید.
  6. پرداخت هزینه ثبت نام
  7. -صدور کد رهگیری:در این مرحله سامانه به شما کد رهگیری می دهد که بعد از دریافت آن امکان تغییر اطلاعات را نخواهید داشت .و
  8.  این کد رهگیری را هنگام ثبت نام باید با خود بهمراه داشته باشید.
  9. -همه اطلاعات چاپ شده را می توانید چاپ بگیرید