ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه‌ پذیرفته شدگان

( دوره‌های‌ کارشناسی نا پیوسته) سال‌ 1394 ، اعلام می دارد : ثبت نام از کلیه‌ پذیرفته شدگان از روزسه شنبه مورخ 1394/06/31تا روز چهارشنبه مورخ 1394/07/01ادامه می یابد

**دانلود مدارک مورد نیاز برای ثبت نام  کارشناسی ناپیوسته   **