ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه‌ پذیرفته شدگان ( دوره‌ کارشناسی پیوسته  ) سال‌ 1398 ، اعلام می دارد : 

 

ثبت نام از کلیه‌ پذیرفته شدگان از روز چهارشنبه مورخ 10/07/1398 آغاز و تا روزیکشنبه مورخ 14/07/1398  ادامه دارد .

**مدارک مورد نیاز برای ثبت نام  کارشناسی پیوسته   

 

هر يك از پذيرفته‌شدگان (با اعمال نمره و سوابق تحصيلي و يا منحصراً سوابق تحصيلي) مي‌بايست بر حسب موردهاي مندرج در جدول ذيل مدارك لازم را براي ثبت‌نام در موسسه آموزش عالي انرژی تهيه و تحويل نمايد.

 

 رديف

مورد (ديپلم يا مدرك تحصيلي)

ارائه مدرك + يك نسخه تصوير تأييديه

توضيح و موارد بررسي

1-1

نظام قديم آموزش متوسطه

اصل يا گواهي مدرك تحصيلي دوره چهار ساله يا دوره شش ساله و يا هنرستان با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم

– بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم، سال ماقبل و دوسال ماقبل ديپلم مي بايست با سه سال تحصيل مندرج در ليست يكسان باشد.

– تاريخ اخذ ديپلم در هر يك از رشته هاي تحصيلي نيمسال اول و دوم بايد حداكثر تا پايان 98/06/31باشد.

1-2

گواهي تحصيلي سال ما قبل و2 سال ماقبل ديپلم با درج بخش و شهرستان محل تحصيل با مهرو امضاء مديردبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان سال ماقبل و2 سال قبل ازديپلم

1-3

اصل گواهي يا كارنامه تحصيلي ديپلم نظام قديم با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش

رشته هاي تحصيلي گزينش صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل كتبي)

2-1

نظام جديدآموزش متوسطه

اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيش دانشگاهي با مهر و امضاء مدير مركز پيش دانشگاهي با درج رشته تحصيلي، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي

– تاريخ اخذ دوره پيش دانشگاهي در هر يك از رشته هاي تحصيلي نيمسال اول و دوم بايد حداكثر تا پايان 98/06/31 باشد.

– بخش و شهرستان محل اخذ مدرك دوره پيش دانشگاهي، اخذ ديپلم و سال ماقبل از ديپلم مي بايست با سه سال تحصيل مندرج در ليست يكسان باشد.

 

اصل كارنامه تحصيلي دوره پيش دانشگاهي (رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر) در هر يك از سال هاي 1391 الي 1398 با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش

2-2

اصل مدرك يا گواهي ديپلم متوسطه نظام جديد با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرك

2-3

اصل مدرك و يا گواهي سال ما قبل ديپلم با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرك

2-4

اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد (رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) در هر يك از سال هاي 1384 الي 1393 با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش

داوطلباني كه متقاضي ترميم نمرات دروس امتحان نهايي سال سوم خود بوده اند لازم است كارنامه ترميم و ارتقاي نمره دروس امتحان نهايي

با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش را ارائه نمايند.

3

مدرك معادل كارداني ويژه دانشجويان اخراجي و انصرافي

اصل مدرك و يا گواهي دانش آموختگي در دوره ي معادل

در خصوص دارندگان مدرك معادل مفاد بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 92/05/28 معاونت آموزشي وزارت متبوع ملاك عمل بوده و بررسي هاي لازم مي بايست براساس اين بخشنامه صورت گيرد. ضمنا قبولي پذيرفته شدگان داراي مدرك معادل كه مشمول مفاد بخشنامه مذكور نمي باشند، لغو خواهد شد.

4

دارندگان مدرك كارداني دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي

اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم)

تاريخ اخذ مدرك كارداني حداكثر تا تاريخ 98/06/31

   

اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم)

ا

 

5

دارندگان مدرك كارداني پيوسته

با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني حداكثر تا 98/06/31و شرط معدل براي ثبت نام ملاك نمي باشد

6

دارندگان مدرك كارداني پيوسته

كارمندان دولت

اصل يا گواهي تحصيلي سال اول، دوم و سوم دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرك

————–

7

اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط

————–

8

كليه پذيرفته شدگان

اصل شناسنامه به انضمام 2 نسخه تصوير از تمام صفحات

————–

9

كليه پذيرفته شدگان

اصل كارت ملي به انضمام دو برگ تصوير پشت و روي

————–

10

كليه پذيرفته شدگان

6 قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده در سالجاري

————–

11

كليه پذيرفته شدگان (برادران)

مدرك وضعيت نظام وظيفه

با توجه به يكي از بند هاي مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 35 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري (دفترچه شماره يك) سال 1398

12

كليه پذيرفته شدگان

اصل وكپي دفترچه بيمه (درصورت دارا بودن) اعم از خدمات درماني، تامين اجتماعي، ارتش و…

————–

 

 

 

 

 

 

 

با آرزوی موفقیت

موسسه آموزش عالی انرژی