نام              نام خانوادگی            واحد سازمانی           شماره داخلی

مهناز           مرادی                     آموزش                          104

فهیمه          سالمی                   آموزش                           103

محمد          صفا                      آموزش                          109

سارا           سرشار                     مالی                            107

الهام          میرابی                     اداری                           101

اکرم          بوئینی                    کتابخانه                         116

مجتبی       غلامی                    خدمات                            –