کارگاه ارزیابی مدیریت ریسک با نرم افزار BowTie در تاریخ 14 تیر 1397 در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد:

photo_2018-07-10_10-19-36

photo_2018-07-10_10-19-10

photo_2018-07-10_10-20-46

photo_2018-07-10_10-20-41