کتب ارائه شده توسط اعضاء هیئت علمی

1-اصول مدیریت و سرپرستی/ریرا/طاهرطاهریان/1396

2- پیدایش و کاربردهای علوم و فن آوری های هسته ای/ سازمان انرژی اتمی ایران/احمد قریب/1384

3-انرژی هسته ای/موسسه فرهنگی طاهر/احمدقریب،محسن نجفی،محمد قنادی/1389

4-نقش ریزمغزی های معدنی در سلامت/پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای/احمد قریب،فاطمه اهری هاشمی ،مریم قریب/1389

5-پیدایش و کاربردهای علوم و فناوری های هسته ای/سازمان انرژی اتمی/احمدقریب/1384

6-مروری بر تاریخچه انرژی هسته ای/طلوع/جلد1/احمد قریب/1397

7-تلاش سازندگان عصر اتم/سازمان انرژی اتمی ایران/احمد قریب،جمشید کمالی/1374

8-مکانیک سیالات/پادینا/ محمد اختری، یوسف یاسی، امیرحسین خدنگ، مصطفی عادلی‌زاده/1397

10-راهنمای بکارگیری پمپ توربین ها در نیروگاه های آبی/قدیس/یوسف یاسی،پیمان تقی پور/1399

11-فرایند شیرین‌سازی و نم‌زدایی از گازهای طبیعی از دیدگاه محیط زیست/پادینا/ فاطمه بنیادی ,مصطفی عادلی‌زاده ,امیرحسین خدنگ/1397

12-تاکتیک‌های نجات در آواربرداری/پادینا/مصطفی عادلی‌زاده،زهرا ناصرزاده،سینا دوازده امامی/1398

13-مدل تولید پاک‌تر در صنایع دارویی/آذرگان/مصطفی عادلی زاده/1397

14-نانو سیالات مبحثی نوین در شیمی و مهندسی شیمی/ناهید قاسمی، حیدر مداح، محمدحسن روستا، رضا آقایاری /انتشارات علمی/1395

15-عایق های حرارتی در صنایع نفت و گازو پتروشیمی/ریرا/حیدر مداح، علی ولی پور طیبی ،مجتبی میرزایی/1396

16-متلب و شبکه عصبی/ریرا/مجتبی میرزایی،احسان طباطبایی/حیدر مداح/1396

17-مبانی انرژی خورشیدی/ریرا/مجتبی میرزایی/1396

18-مبانی انتقال حرارت هدایتی/ریرا/مجتبی میرزایی،حیدر مداح/1396

19-کاربرد ریاضیات در مهندسی انرژی ،نفت،مکانیک،شیمی/ریرا/مجتبی میرزایی،حیدر مداح/1396

20.Does Gender Make a Difference By A.Gharib as a Handbook of Individual Differ in Call /IGI Global/2015