ازجمله شرکای علمی و پژوهشی موسسه آموزش عالی انرژی، دانشگاه کایزراسلاترن در کشورآلمان می باشد. این دانشگاه از زمره با سابقه ترین مراکز علمی و پژوهشی آلمان است که در رابطه با موضوع انرژی نیز فعالیتهای گسترده ای داشته است. طبق قرارداد منعقده با این دانشگاه برنامه هایی در راستای موضوعات انرژی بصورت مشترک در ایران و آلمان برگزار خواهند گردید. از دیگر امکانات این همکاری تبادل اساتید و دانشجویان در مقاطع ارشد و دکترا در زمینه انرژی خواهد بود.  

 

http://www.uni-kl.de/startseite/ لینک دانشگاه کایزراسلاترن