اعضای هیئت علمی | موسسه آموزش عالی انرژی
رتبه هیات علمی
آخرین مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
نام خانوادگی
نام
ردیف
استاد
دکتری تخصصی
شیمی هسته ای - انرژی
قریب
احمد
1
استادیار
دکتری تخصصی
شیمی هسته ای - انرژی
رحیمی
حسن
2
دانشیار
دکتری تخصصی
مهندسی مخازن
آیت اللهی
صادق
3
استادیار
دکتری تخصصی
حقوق
داشاب
مهریار
4
استادیار
دکتری تخصصی
علوم سیاسی
حاج مومنی
علی اکبر
5
استاد
دکتری تخصصی
مهندسی عمران
صادق آذر
مجید
6
استادیار
دکتری تخصصی
محیط زیست
محبوبیان
کریم
7
استاد
دکتری تخصصی
تکنولوژی هسته ای - انرژِی
کمالی
جمشید
8
استاد
دکتری تخصصی
فیزیک پلاسما
امراللهی
رضا
9
مربی
کارشناسی ارشد
شیمی هسته ای - انرژی
اتحادیان
مهدی
10
مربی
کارشناسی ارشد
فیزیک هسته ای
مددی زاده
منوچهر
11
مربی
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران - سازه
باقری
سید یاسر
12
مربی
کارشناسی ارشد
مهندسی هوا فضا
روحی
ایمان
13
مربی
کارشناسی ارشد
فیزیک اتمی و مولکولی
پرتوی
ناصر
14
مربی
کارشناسی ارشد
مهندسی هسته ای - انرژی
جعفری
حسین
15
مربی
کارشناسی ارشد
فیزیک هسته ای
سبحانی گاوکانی
میثم
16
مربی
کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع
طاهریان
طاهر
17
مربی
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران - سازه
اصفهانی زاده
نرجس
18
دکتری تخصصی
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
محسنی
سعید
19
لیست اساتید و اعضای هیات علمی
موسسه آموزش عالی انرژی