دانشگاه های مرتبط با انرژی | موسسه آموزش عالی انرژی
لیست موسسات و دانشگاه های داخل کشور
وبسایت
خدمات و حوزه کاری
نام دانشگاه / موسسه
ردیف
www.iies.org
انجام مطالعات و تحقیقات در حوزه انرژی
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
1
www.enerplusi.com
مشاوره و آموزش ارتباطات انرژی
موسسه ارتباط گستران انرژی
2
www.energyhouse.ir
ممیزی و آموزش مدیریت انرژی
خانه انرژی ایران
3
www.sharifgreenenergy.ir
انرژی پاک از طریق فن آوری نانو
انرژی سبز شریف
4
www.saba.org.ir
برنامه ریزی، تحقیقات و بهینه سازی
سازمان بهره وری انرژی ایران
5
www.energyhouseco.com
دوره های آموزشی مدیریت و ممیزی انرژی
خانه انرژی
6
www.suna.org.ir
مطالعه و انجام پروژه در ارتباط با انرژی
سازمان انرژی های نو ایران - سانا
7
www.aeoi.org.ir
اجرای طرح های تحقیقاتی
سازمان انرژی اتمی ایران
8
www.shana.ir
ارائه نشریات حوزه انرژی و نفت
شانا - روابط عمومی وزارت نفت
9
www.ag-energy.org
برنامه ریزی، مشاوره و ممیزی انرژی
مرکز پژوهشی آزمون گستران انرژی
10
www.aut.ac.ir
خدمات آموزشی و دانشگاهی
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
11
www.ut.ac.ir
خدمات آموزشی و دانشگاهی
دانشگاه تهران
12
www.put.ac.ir
خدمات آموزشی و دانشگاهی
دانشگاه صنعت نفت
13
www.um.ac.ir
خدمات آموزشی و دانشگاهی
دانشگاه فردوسی مشهد
14
www.isu.ac.ir
خدمات آموزشی و دانشگاهی
دانشگاه امام صادق
15
Energy.sharif.edu
خدمات آموزشی و دانشگاهی
دانشگاه صنعتی شریف
16
www.iust.ac.ir
خدمات آموزشی و دانشگاهی
دانشگاه علم و صنعت ایران
17
www.mechanical.kntu.ac.ir
خدمات آموزشی و دانشگاهی
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
18
www.nte.sbu.ac.ir
خدمات آموزشی و دانشگاهی
دانشکده فناوری های نوین شهید بهشتی
19
www.pgu.ac.ir
خدمات آموزشی و دانشگاهی
دانشگاه خلیج فارس
20
لیست دانشگاه و موسسات مرتبط با انرژی
موسسه آموزش عالی انرژی
لیست موسسات و دانشگاه های خارج از کشور
Seq
Department Name
                     Main Activities
        Website
1
Moscow Power Engineering Institute
Educational  Research and Energy Evaluation
www.mpei.ru
2
City University of London
Educations - Energy Engineering
www.city.ac.uk
3
Texas A&M Energy Institute
Education - Energy Engineering College
energyengineering.org
4
University College Cork - Ireland
Study and Graduation Energy Engineering
www.ucc.ie
5
University of Mariland
Center for Environmental Energy Engineering
www.ceee.umd.edu
6
University of Toronto
Division of Environmental Engineering and Energy Systems
energy.engineering.utoronto.ca
7
Energy Institute
Energy Management and Evaluation
www.energyinst.org
8
European Energy Institute
Advance Training about Energy Developments
www.eeinstitute.org
9
UCL Energy Institute
learning, research and policy support on Energy Security
www.bartlett.ucl.ac.uk
10
Nuclear Energy Institute - NEI
Nuclear Energy Knowledge Center
www.nei.org
11
Melbourne Energy Institute
Education - Energy Engineering
energy.unimelb.edu.au
12
Wisconsin Energy Institute
Energy Certification Delivery
energy.wisc.edu
13
EMS Energy Institute
Energy Exchange Seminars , Conferences and etc
www.energy.psu.edu
14
Durham Energy Institute - UK
Educatins, Researchs about Energy Usage
www.dur.ac.uk/dei
15
USC Energy Institute
Building the Foundation for New Energy and Fuel Solution
energy.usc.edu
16
University of California
University of California Energy Institute - Educations
www.ucei.berkeley.edu
17
Institute of Energy & Transport
Workshop and Energy Courses
iet.jrc.ec.europa.eu
18
Clean energy resource teams
Online education about Solar PV systems and etc
cleanenergyresourceteams.org
19
University of Leeds
Energy Education and Research
www.leeds.ac.uk
20
University of Colorado
Energy Education and Research
ecee.colorado.edu