اعضای هیات علمی

با کلیک بر روی نام خانوادگی اساتید می توانید رزومه ی ایشان را مطالعه نمایید.
ردیفنام نام خانوادگیرشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلیرتبه هیات علمی

1

2

احمد

احمد

محسنی گرکانی

قریب

اجتهاد

شیمی هسته ای – انرژی

اجتهاد

دکتری تخصصی

استاد

استاد

3پرویزجبه دارمالارانیمهندسی برقدکتری تخصصیاستاد
4محمد صادقآیت اللهیمهندسی مخازندکتری تخصصیدانشیار
5مجیدصادق آذرمهندسی عمراندکتری تخصصیاستاد
6جمشید کمالیتکنولوژی هسته ای – انرژیدکتری تخصصیاستاد
7رضاامراللهی فیزیک پلاسمادکتری تخصصیاستاد
8یوسف یاسیمکانیکدکتری تخصصیاستادیار
9سعیدمحسنیمکانیک  – تبدیل انرژیدکتری تخصصیاستادیار
10آرزوغفاریشیمی تجزیهدکتری تخصصیاستادیار
11مصطفی عادلی زادهمحیط زیست HSEدکتری تخصصیاستادیار
12مرتضیقریبانرژی هسته ای-تجدیدپذیزدکتری تخصصیدانشیار
13احدزکیحقوق خصوصیدکتری تخصصیاستادیار
14پرویزصادق آذرمهندسی عمراندکتری تخصصیاستاد
15حسنرحیمیشیمیدکتری تخصصیدانشیار
16حسینحسن پورمهندسی پزشکیدکتری تخصصیاستادیار
17فرشادهاشم زادهHSEدکتری تخصصیاستادیار
18رضاپیمان فرشیمیدکتری تخصصیاستادیار
19لیلی الساداتهاشمی رفسنجانیمعماریدکتری تخصصیاستادیار
20رضانجفی اسداللهیداروسازیدکتری تخصصیدانشیار
21علی اکبرحاج مومنیعلوم سیاسیدکتری تخصصیاستادیار

22

مریم

نظری سامان

معماری

کارشناسی ارشد

مربی